مأموران جنایتکار نیروی سرکوبگر انتظامی در مشهد جوانی به‌نام مهرداد سپهری را در خیابان و در ملأ عام با شوکر الکتریکی و گاز فلفل شکنجه کردند و به‌قتل رساندند.

ویدیویی که روز شنبه۳آبان در فضای مجازی از صحنه دستگیری این جوان پخش شده نشان می‌دهد که مأموران سرکوبگر انتظامی رژیم در شهرک حجت مشهد، مهرداد را در حالیکه دستهایش با دستبند به میله یی بسته شده با ضربات مشت و شوکر الکتریکی و گاز فلفل شکنجه می‌کنند.
این جوان که براثر شکنجه و گاز فلفل بیهوش میشود، در خودرو مأموان جنایتکار رژیمجانباخته و روی پیکر بیجانش آثار ضرب و جرح و شکنجه در ویدئوی منتشر شده مشهود است.
قضائیه جلادان پس از انتشار گسترده صحنه‌های تکان دهنده این جنایت در فضای مجازی، با تأخیری سه روزه مجبور به اعتراف و مدعی تشکیل پرونده شده است. این درحالی است که ابراز نفرت و خشم مردمی درمشهد و در شبکه‌های اجتماعی علیه جنایت مأموران وحشی خامنه ای ادامه دارد.