فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن برای شکستن جو سرکوب و اختناق