پاسداران جنایت پیشه روز چهارشنبه دوکولبر هموطن کرد را در مرز اشنویه با شلیک گلوله به قتل رساندند.

این دو کولبر هموطن کرد وسیم فردین‌زادە و حاکان محمدزاده  نام داشتند که متأهل و دارای فرزند خردسال بودند.
طی ماه گذشته حداقل سی تن از کولبران محروم کرد با شلیک پاسداران جنایتکار خامنه ای به قتل رسیده اند.