تهاجم کانونهای شورشی به پایگاه بسیج سپاه و به آتش کشیدن تصویر منحوس خامنه ای

در شهرهای مختلف میهن