تهاجم کانون‌های شورشی به مراکز سرکوب خامنه ای در شهرهای مختلف

   تهاجم کانونهای شورشی به پایگاه بسیج سپاه و به آتش کشیدن تصویر منحوس خامنه ای

در شهرهای مختلف میهن