شهدای قیام کبیر آبان راهتان تا آزادی خلق و میهن ادامه دارد