پخش فیلم تخریب وحشیانه خانه این زن سرپرست خانوار موجی از خشم را در میان هموطنان و در شبکه های اجتماعی برانگیخت و رژیم آخوندی را وحشت‌زده و سراسیمه کرد.

بر اساس خبرهای تکمیلی از تخریب خانه زن بی پناهی در بندرعباس که منجر به خودسوزی وی شد، حسن زاده یکی از زنان سرپرست خانوار ساکن در منزل تخریب شده گفت: در منزل تخریب شده سه زن سرپرست خانوار همراه با پنج فرزند به مدت دو ماه سکونت داشتند. وی با اشاره به اینکه سه فرزند محصل در این منزل زندگی می کردند، افزود: با ویران شدن این منزل در حال حاضر در منزل همسایگان به سر می بریم و مشخص نیست وضعیت زندگی فرزندان مان و تحصیل شان چه می شود.

سرجلاد قضائیه خامنه ای آخوند رئیسی وحشت زده از خشم و نفرت عمومی به یک واکنش دجالگرانه مباردت کرد و در توییتر خودش از ورود دستگاه قضایی به‌موضوع و تشکیل پرونده قضایی برای کلیه عوامل دخیل در این اقدام و احضار آنها خبر داد.
خبرگزاری قضاییه جلادان نیز مدعی و رود رئیس مجرم دادگستری و دادستان جنایتکار هرمزگان به‌موضوع شده است.