آتش، پاسخ فرزندان مجاهد ایران به فریاد زن بی پناه در بندرعباس و مزدوران وحشی در تخریب خانه‌اش