با درود به شهدای قیام کبیر آبان – راهتان تا آزادی خلق و میهن ادامه دارد