مردم به ویژه زنان روستای کردآباد یزد به شروع به کار معدن سنگ که در کنترل باندهای غارتگر حکومتی است و ذخایر آبی آنها را نابود میکند، اعتراض کردند و با مأموران سرکوبگر انتظامی درگیر شدند.

وحوش خامنه ای به مردم معترض بخصوص زنان یورش بردند، آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعدادی را دستگیر و روانه زندان کردند. این درگیری روز پنجشنبه ۲۹ آبان رخ داد.
شروع کار این معدن به خاطر منافع باندهای غارتگر حکومتی برای مردم محروم این روستا زیانهای بسیار زیادی دارد و از جمله ذخایر آبی این روستای محروم را بطور کامل نابود می کند.