با درود به شهیدان قیام کبیر آبان، راهتان تا آزادی خلق و میهن ادامه دارد