مزار دکتر محمد ملکی- گل گذاری ازطرف خانم مریم رجوی