مأموران حکومتی و مزدوران امنیتی رژیم ولایت فقیه روز سه شنبه ۲دیماه در جنایت ضدانسانی دیگری، منازل مسکونی مردم زاهدان را تخریب کردند.

یکی از هموطنان که خانه اش تخریب شده گفت: «این منازل از آبا و اجداد به ما رسیده و سالهاست که در این منطقه ساکن هستیم، اما رژیم  به ما اجازه زندگی کردن و سکونت هم نمی دهد».