لرستان – دورود
 بزرگداشت حمزه لشنی شهید قیام دی ماه ۹۶
در سومین سالگرد شهادتش

 

دورود – مزار شهید قیام ۹۶ حمزه لشنی – ۹ دی۹۹