در یک اقدام جنایتکارانه دژخیمان رژیم آخوندی محمد حسن رضایی را که بهنگام دستگیری ۱۶ سال داشت، پس از ۱۳ سال زندان اعدام کردند

فراخوان بین المللی به
•    اقدام فوری برای نجات زندانیان زیر اعدام بویژه کودکان
•    مقابله با اعدام و شکنجه و نقض مستمر قوانین و کنوانسیونهای بین المللی ازسوی رژیم ایران
•    بازدید هیات بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان
•    ارجاع پرونده نقض وحشیانه و مستمر حقوق بشر در ایران به شورای امنیت و قرار گرفتن سردمداران رژیم در برابر عدالت

صبح پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه ۹۹،‌ رژیم آخوندی، در یک اقدام جنایتکارانه محمد حسن رضایی را که به هنگام دستگیری و وقوع جرم ۱۶ سال داشت، پس از تحمل بیش از ۱۳ سال زندان، در زندان رشت به دار آویخت. وی است. وی در سال ۱۳۸۶ پس از دستگیری تحت شکنجه و فشار در سلول‌انفرادی وادار به اعتراف شده و در بیدادگاهی که در ۱۳۸۷ تشکیل شد گفت این اعترافات زیر شکنجه صورت گرفته است.
این اعدام جنایتکارانه که در نقض اشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک و علیرغم اعتراض سازمانها و ارگانهای حقوق بشری صورت گرفت، بار دیگر نشان میدهد فاشیسم دینی حاکم برایران بدون شکنجه و اعدام یک روز دوام نمی آورد.
مقاومت ایران این اعدام جنایتکارانه را قویا محکوم نموده و دبیرکل، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام، بویژه کودکان و مقابله با شکنجه و اعدام و نقض مستمر قوانین و کنوانسیونهای بین المللی ازسوی رژیم ایران، فرا میخواند. تعیین یک هیات بین المللی برای بازدید از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان ضرورت مضاعف دارد. پرونده نقض وحشیانه و مستمر حقوق بشر در ایران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران آن بخاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ دی ۱۳۹۹ (۳۱ دسامبر ۲۰۲۰)