فعالیت کانونهای شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق در سراسر میهن