به آتش کشیدن کمیته امداد خمینی ملعون و پایگاه بسیج سپاه و تصویر منحوس خمینی ملعون در شهرهای مختلف توسط کانون‌های شورشی

تهاجم و به آتش کشیدن کمیته امداد خمینی ملعون و پایگاه بسیج ضدمردمی و تصویر قاسم سلیمانی در کرج، مشهد و رباط کریم