مسعود رجوی: در فراق عقاب تیز پرواز آسمان وفا

 

 

 

 

مسعود رجوی: در فراق عقاب تیز پرواز آسمان وفا