به آتش کشیدن تصاویر خامنه ای و قاسم سلیمانی در پاسخ به تخریب سرپناه هموطنان در پاکدشت

به آتش کشیدن بسیج سپاه پاسداران و تصاویر خامنه‌ای و دژخیم قاسم سلیمانی

در پاسخ به تخریب سرپناه هموطنان در پاکدشت

توسط کانون‌های شورشی