سخنان خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت درباره قهرمان ملی سرهنگ بهزاد معزی