پاسخ کانونهای شورشی به سرکوب وحشیانه جوانان جویای کار در اهواز

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران