سازمان صنایع هوا – فضا، سازمان صنایع نیروی دریایی، سازمان صنایع هوایی
خطوط کشتیرانی رژیم، نمایندگی حمل و نقل هوپاد دریا،
شرکت ترانسفو و توزیع ترانسفورمر زنگان، شرکت فولاد مبارکه تحریم شدند

این نهادها برای سپاه پاسداران که لیست گذاری شده تروریستی شده
و تکثیر کننده تسلیحات کشتار جمعی است، تجیزات تولید می کنند


وزیر خارجه آمریکا روز جمعه ۱۵ژانویه برابر با ۲۶دی ۹۹ تحریم هفت نهاد و مؤسسه و دو مهره رژیم آخوندی را اعلام کرد و افزود: این لیست گذاریها و تحریم این نهادها بخاطر دخالت در تامین، فروش یا انتقال، مستقیم یا غیر مستقیم، به رژیم ایران یا از رژیم ایران، یا برای استفاده یا بنفع رژیم ایران می باشد. هرکدام از این نهادهای لیست گذاری شده برای نیروی نظامی رژیم ایران، تجهیزات مرگبار می سازند.
این تجهیزات نظامی شامل قایقهای تهاجمی، موشکها، پهپادهای جنگی، ابزاری برای رژیم ایران با هدف تامین کارزار تروریسم جهانی می باشد. سه نهاد سازمان صنایع نیروی دریایی رژیم ایران، سازمان صنایع هوا ـ فضا و سازمان صنایع هوایی رژیم ایران،پیشتر بر اساس اختیارات ضدتکثیر تسلیحات کشتار جمعی در لیست تحریم ها قرار گرفته بودند.
وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: ما از تمامی کشورها می خواهیم که از فروش، تامین یا انتقال تسلیحات و تجهیزات مربوطه به ایران یا از ایران، خودداری کنند. آمریکا به همکاری با شرکا و جوامع بین المللی برای فشار به رژیم ایران با هدف تغییر بنیادین رفتارش ادامه می دهد، کشور های صلح دوست باید در یک همکاری مشترک فعالیت های شرورانه رژیم ایران را محدود کنند. ما ازهمکاری متحدین و شرکایمان در حفظ صلح و امنیت بین المللی استقبال می کنیم.

هفت مؤسسه و نهاد مهم رژیم آخوندی که تحریم شده اند عبارتند از
سازمان صنایع نیروی دریایی
سازمان صنایع هوا – فضا
سازمان صنایع هوایی
خطوط کشتیرانی رژیم
شرکت نمایندگی حمل و نقل هوپاد دریا
فولاد الکتریک دانه گرا
شرکت ترانسفو و توزیع ترانسفورمر زنگان
شرکت فولاد مبارکه
هم چنین حمیدرضا عظیمیان و محمدرضا مدرس خیابانی رئیس اجرایی شرکت کشتی رانی هوپاد داریا رژیم ایران تحریم شدند.