به آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران و دیوارنویسی با اسپری

توسط کانون‌های شورشی