ماموران جنایتکار قضائیه جلادان از دادستانی کنارک همراه با مزدوران نیروی سرکوبگر انتظامی، روز سوم بهمن منازل کپری سیلزدگان بلوچ در شهرک جُهلو بخش زرآباد شهرستان کنارک را با خاک یکسان کردند و سه شهروند بلوچ که مانع این کار شده بودند را با ضرب و شتم بازداشت کرده و با خود بردند.