به آتش کشیدن ۲ پایگاه سرکوبگر سپاه پاسداران و تصویر منحوس خامنه ای توسط کانون‌های شورشی

   

نصب بنر مسعود رجوی

و به آتش کشیدن ۲ پایگاه سرکوبگر سپاه پاسداران و تصویر منحوس خامنه ای

توسط کانونهای شورشی

 

به آتش کشیدن ۲ پایگاه سرکوبگر سپاه پاسداران و تصویر منحوس خامنه ای توسط کانون‌های شورشی