نصب پوستر بزرگ مریم رجوی و دیوارنویسی کانونهای شورشی در شهرهای مختلف میهن