این دو هموطن کرد شامگاه دوم اسفند برای تامین معاش و کولبری به منطقه مرزی رفته بودند با تیراندازی پاسداران مواجه شده و هنگام فرار بداخل رودخانه سقوط کرده و جان خود را از دست دادند.

از سرنوشت سه نفر دیگر که همراه این دو کولبر بودەاند خبری در دست نیست.