مسئول مرگ این زندانی سیاسی
در وهله اول سرکرده قضایی رژیم ابراهیم رئیسی است
که باید در کنار سایر جنایاتش در قتل عام ۶۷
در این پرونده نیز بازخواست و محاکمه شود


یکی از زندانیان سیاسی بند ۸ اوین به نام بهنام محجوبی در اثر عدم رسیدگی های پزشکی به موقع و بی تفاوتی محض زندان در این خصوص، متاسفانه جان باخت. این ضایعه را به خانواده، دوستان و هم بندیان وی تسلیت می گوییم.
تا آنجا که اطلاع داریم عدم تحمل حبس این زندانی سیاسی که به دلیل ابتلا به بیماری در زندان رنج می برد، دوبار از سوی پزشکی قانونی تایید شده بود. اما دادستانی و وزارت اطلاعات مانع آزادی او شده بودند.
آزار و شکنجه کینه جویانه زندانیان سیاسی رویه سیستماتیک در این رژیم است و این نخستین بار نیست که با چنین فاجعه ای در زندانها روبرو می باشیم. به همین دلیل مسئول مرگ این زندانی سیاسی در وهله اول سرکرده قضایی رژیم ابراهیم رئیسی است که باید در کنار سایر جنایاتش در قتل عام ۶۷ در این پرونده نیز بازخواست و محاکمه شود.
ما زندانیان سیاسی زندان اوین از دبیرکل سازمان ملل متحد آقای آنتونیو گوترز و عموم نهادهای حقوق بشری و بین المللی می خواهیم تا برمبنای تعهد و پایبندی بر اصول انسانی و میثاقهای حقوق بشر در برابر این فاجعه ضدانسانی قاطعانه موضعگیری کنند و بار دیگر لزوم توجه و رسیدگیهای فوری آنان را نسبت به جنایات این رژیم که در درون زندانهای ایران صورت می گیرد اعلام می داریم.