تظاهرات ایرانیان آزاده در برلین همزمان با اجلاس وزیران شوراي اروپا
تأکید هموطنان بر اخراج مزدوران وزارت اطلاعات ‌آخوندها از اروپا
و بستن سفارتخانه‌ها و مراکز جاسوسی و تروریستی رژیم آخوندی

تظاهرات ایرانیان آزاده در برلین علیه تروریسم رژیم آخوندی

تظاهرات ایرانیان آزاده در برلین علیه تروریسم رژیم آخوندی

تظاهرات ایرانیان آزاده در برلین علیه تروریسم رژیم آخوندی

تظاهرات ایرانیان آزاده در برلین علیه تروریسم رژیم آخوندی

تظاهرات ایرانیان آزاده در برلین علیه تروریسم رژیم آخوندی