بیانیه ۲۲۶ انجمن و تشکل ایرانیان مقیم خارج کشور خطاب به اتحادیه اروپا و شورای امنیت ملل متحد

همزمان با تظاهرات یاران شورشگر در بروکسل بیانیه ۲۲۶ انجمن و تشکل ایرانیان در خارج کشور خطاب به اتحادیه اروپا و شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو این شورا قرائت و منتشر شد. در این بیانیه آمده است:

قضاییه بلژیک دیپلمات تروریست رژیم آخوندی و ۳مزدور همدست او را به۲۰و ۱۸ و ۱۷ و ۱۵سال زندان بخاطر تدارک انفجار در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس محکوم کرد. دادگاه ۴۵۰هزار یورو پولهایی که مزدوران از وزارت اطلاعات دریافت کرده بودند ضبط و تابعیت بلژیکی هر سه نفر را لغو کرد.

طبق حکم دادگاه هماهنگیهای این طرح بزرگ تروریستی در تهران انجام شده، بمب در تهران ساخته و تست شده و اسدی آنرا در بسته دیپلماتیک با هواپیمای مسافری به خارج منتقل کرده بود. هدف اصلی خانم مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت بود و اگر کشف نشده بود انبوهی قربانی در میان شخصیتهای تراز اول بین المللی و مردم شرکت کننده در گردهمایی بجای میگذاشت.

انجمنها و تشکلهای ایرانی در خارج کشور خواستار آن هستند که سفارتها و نمایندگیهای رسمی و مراکز غیر رسمی این رژیم که تحت پوشهای مذهبی و فرهنگی مروج بنیادگرایی و تروریسم هستند، باید تعطیل شود. هرگونه روابط اقتصادی و تجاری با رژیم ایران باید به توقف اعدام و شکنجه و بهبود وضعیت حقوق بشر، پایان دادن به تروریسم در اروپا، تعطیل پروژه های غیر قانونی اتمی و موشکی و پایان دان به جنگ افروزی درمنطقه مشروط شود. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، باید در لیست تروریستی قرار گرفته و ماموران و مزدوران آنها با پوش دیپلوماتیک، خبرنگاری، تجاری و مذهبی محاکمه و مجازات و اخراج شوند. پناهندگی و شهروندی ماموران و مزدوران سرویسهای اطلاعاتی باید لغو شود. اعطای پناهندگی و شهروندی به مزدوران باید یک خط قرمز عبور ناپذیر تلقی شود چرا که از آن به عنوان ابزاری برای تروریسم و جاسوسی استفاده میکنند.


ماموران و مزدوران اطلاعات ‌آخوندها
با پوشهای دیپلوماتیک،خبرنگاری، تجاری و مذهبی
باید محاکمه و مجازات و اخراج شوند
پناهندگی و شهروندی مأموران و مزدوران باید لغو شود