سخنگوی مجاهدین: به سوختبران دلیر بلوچ: درود درود و دست مریزاد

سپاه پاسداران خامنه ای در ادامه اقدامات و حشیانه و سرکوبگرانه خود در منطقه مرزی در سراوان، روز دوشنبه ۴ اسفند با ایجاد موانع و حفر چاله های بزرگ تلاش کرد از تردد سوخت‌بران بلوچ ممانعت کند و به تیراندازیهای وحشیانه که شماری کشته و مجروح برجای گذاشته مبادرت کرد.
سوختبران محروم به رغم سرکوب و وحشیگری پاسداران قاتل و جنایتکار به اعتراض و مقابله با ‌آنان برخاستند.