فعالیت‌های کانون‌های شورشی در حمایت از قیام سراوان

شعارنویسی کانون‌های شورشی بر در و دیوار شهرهای میهن با شعار سراوان تنها نیست