کانون‌های شورشی- پیام‌های حمایت از مردم غیور سیستان و بلوچستان و نصب پوستر‌های مسعود رجوی

 

نصب پوستر و تراکت مسعود رجوی و پیامهای حمایت از مردم غیور سیستان و بلوچستان

توسط کانون‌های شورشی