فعالیت‌های کانون‌های شورشی- نه آخوند، نه قزاق، مصدق روحت شاد


نصب پوستر مصدق توسط کانونهای شورشی با شعار نه آخوند، نه قزاق، مصدق روحت شاد