بازتابهای رسانه ای دیدار رئیس جمهور برگزیده مقاومت از پارلمان اروپا

تلویزیون البابلیه عراق(23آبان88) گفت: دکتر آلخو ویدال کوآدراس، نایب رئیس پارلمان اروپا اعلام کرد اگر دولت عراق میخواهد از چهره و شهرت خوبی در اروپا برخودار باشد، باید با ساکنان اشرف بر اساس قوانین بینالمللی و قوانین دموکراتیک انسانی رفتار نماید.
وی بر ضرورت عدم تکرار اشتباهات و حمام خونی که دولت عراق در اواخر ژوئیه گذشته در اشرف راه انداخت تأکید کرد.
نایب رئیس پارلمان اروپا گفت جهان تکرار جنایت در حق ساکنان بیدفاع اشرف را تحمل نمیکند.
وی افزود کمیته تشکیل شده توسط دولت عراق در رابطه با قرارگاه اشرف دارای استقلال عمل نیست، بلکه تحت نفوذ طرفهایی میباشد که از رژیم ایران دستور میگیرند.

 
تلویزیون البابلیه افزود: این اظهارات در حضور مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران صورت گرفت. مریم رجوی اوضاع ایران و قیام رو به رشد و سرکوب وحشیانه و اعدامها و شکنجه ها توسط دیکتاتوری حاکم در ایران را تشریح نمود.
خانم رجوی در سخنان خود به وضعیت اشرف و توطئههای رژیم ایران علیه مجاهدان راه آزادی پرداخت.

رادیو فرانس انترناسیونال فرانسه، طی خبری در مورد کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت:
طی یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل، خانم مریم رجوی، رئیسجمهور شورای ملی مقاومت ایران تغییرات بیسابقه ای را در ساختار و فرماندهی دستگاه اطلاعات ایران فاش ساخت. این رادیو گفت: ما در رابطه با اولین افشاگری برنامه هسته ای ایران، مدیون شورای ملی مقاومت ایران هستیم. آنها در سال 2003 جزئیات آن را فاش کرده بودند.
این رادیو سپس مصاحبه یی با افشین علوی، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت به عمل آورد.
افشین علوی گفت: رژیم اقدام به تشکیل یک سازمان جدید امنیت و اطلاعات کرده است تا دست به سرکوب قیام فعلی بزند چرا که بقیه ارگانها شکست خوردند. امروز خامنهای ولی فقیه رژیم همه فعالیت سرکوب و اطلاعات را در دست خود متمرکز میکند. این کار را، هم بهخاطر سرکوب قیام و هم سرکوب شکاف ایجاد شده و اختلافات درونی رژیم انجام میدهد.
رادیو فرانس انترناسیونال در ادامه افزود: این سازمان به نوعی ادامه سپاه پاسداران، بازوی نظامی و ایدئولوژیک رژیم است. سرویس جدید در ژوئن بعد از انتخابات ریاست جمهوری و بطور عملی از اکتبر موجودیت پیدا کرده است.

خبرگزاری اس ـ د ـ آ سوئیس، نوشت: مریم رجوی رئیس جمهور شورای ملی مقاومت روز پنجشنبه در بروکسل گفت. ملاها سازمان جدید امنیت را به طور علنی اعلام کردهاند اما در مورد ابعاد و ماهیت آن سکوت کردهاند. این تشکیلات جدید دربرگیرنده هفت نیرو و گروههای امنیتی میباشد.
براساس اطلاعات اپوزیسیون ایران این سازمان مستقیماً تحت امر خامنهای، است.
این خبرگزاری افزود: بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن، شدیدترین درگیریها بین پلیس و نیروهای مخالف از زمان انقلاب سال 1979 به وقوع پیوست.

روزنامة الشرق الاوسط(23آبان88) نوشت: شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد: تغییر سازمان جدید امنیت بزرگترین تغییر بنیادی در اطلاعات ایران از زمان مرگ خمینی در سال 1989 میباشد و منعکسکننده نگرانی رهبران رژیم ایران در مورد تظاهراتی است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد. مریم رجوی رئیسجمهور شورای ملی مقاومت ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی که در بروکسل برگزار شد، گفت: فرماندهی سازمان جدید مستقیما به خامنهای وصل است. این یک تحول بیسابقه در سیستم اطلاعاتی و دستگاه سرکوب تحت امر رژیم است.

آژانس مطبوعاتی ایتالیایی فیدست دیدار خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت با گابریه له آلبرتینی، رئیس کمیسیون خارجی پارلمان اروپا را منعکس نمود و نوشت:
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران ضمن دیدار با رئیس کمیسیون خارجی پارلمان اروپا، در یک اجلاس پارلمانی به ریاست دکتر آلخو ویدال کوآدراس، نایب رئیس پارلمان اروپا، سخنرانی کرد. وی در سخنرانی خود اعتلای قیام مردم ایران و وضعیت مخالفان ایرانی در کمپ اشرف در عراق را مورد بحث قرار داد.
فیدست افزود: رئیس کمیسیون خارجی پارلمان اروپا، بر حمایت این پارلمان از خواستهای دموکراتیک مردم ایران تأکید کرد و نقض سیستماتیک حقوق بشر و سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی از سوی دیکتاتوری آخوندی را محکوم نمود.
آقای گابریه له آلبرتینی همچنین برضرورت تضمین حقوق ساکنان اشرف، به عنوان افراد حفاظت شده، و بر رعایت تمامی کنوانسیونها و قوانین بینالمللی و به ویژه بر رعایت کامل قطعنامه مصوب ۲۴ آوریل پارلمان اروپا درمورد وضعیت انسانی کمپ اشرف تأکید کرد.
این گزارش در ادامه به اجلاس پارلمانی در مقر پارلمان اروپا و سخنرانی خانم رجوی پرداخت.
سایت خبری شبکه بین المللی مسیحیان، شبکه حزب مردم آزادی، نیز این گزارش را منعکس نمود.