هافینگتون پست: رژیم ایران قطعنامه های سازمان ملل متحد و توافق اتمی را نقض می کند

هافینگتون پست در شماره روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت خود نوشت: «سران رژیم ایران بعد از اجرایی شدن توافق اتمی در سال گذشته، هم این توافق و هم قطعنامه های سازمان ملل متحد را نقض کرده اند».

به نوشته این منبع «رژیم ایران مکرراً موشکهای بالستیک دوربرد و موشکهای لیزری سطح به سطح خود را آزمایش کرده است… و قدرتهای جهان بنظر می رسد که درعینحال نسبت به این موضع رژیم ایران در سازش هستند. در حالیکه قطعنامه 2231 سال 2015 شورای امنیت به وضوح از رژیم ایران خواسته است هیچگونه فعالیتی مرتبط با موشکهای بالستیکی، که قادر به پرتاب تسلحات اتمی باشد، نداشته باشند».
هافینگتون پست ۲۶ اردیبهشت ۹۵