اردن وسوسه های رژیم ایران برای نفوذ به بهانه زیارتهای دینی را رد کرد

خیلج آنلاین گزارش داد: «اردن در بسیاری از مناسبتها گسترش پدیدة ”شیعه“در این کشور را رسما رد کرده است.

کما اینکه هایل داود وزیر پیشین اوقاف در گفتگو با ”خلیج آنلاین“ گفت: «شرایط منطقه ای بدلیل شرایط و حوادث جاری در منطقه، اجازة گشودن باب زیارتهای دینی برای رژیم ایران یا شیعیان را نمی دهد».
 این منبع افزود: «موضع اردن از زبان محمد المومنی سخنگوی مطبوعاتی دولت که درگفتگو با ”خلیج آنلاین“ مطرح کرد، این است که موضع کشورش رد پذیرش هر هیأت زا‌ئر دینی از ایران برای دیدار از اماکن دینی در اردن است. وی گفت این موضوع ”غیر قابل قبول است و جایی برای بحث و گفتگو ندارد».
به گفتة ناظران در گفتگو با ”خلیج آنلاین“ عدم پذیرش اردن به این دلیل است که رژیم ایران تلاش دارد تا از زیارتهای دینی برای نفوذ در بیشتر کشورهای عربی استفاده کند و بازوهای محلی مزدور برای خود ایجاد کند تا بعداً آنها را بعنوان برگ فشار بکار گیرد.
خلیج آنلاین در ابتدای مقاله خود نوشت: “از زمانیکه ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در اواخر سال 2004 از خطر ایجاد هلال شیعی که از ایران به عراق و با عبور از سوریه و لبنان گسترش می یابد هشدار داد، روابط رژیم ایران و اردن روند متفاوتی از آنچه بود به خود گرفت.
از سوی دیگر مقامهای رژیم ایران در بسیاری از مناسبتها صحبت در مورد طمع ورزیهای دینی و جغرافیایی در اردن با توجه به وجود بسیاری از مراقد و قبور و عتبات بویژه در استان الکرک جنوب اردن، که نزد جامعة شیعه مقدس محسوب می شوند را قطع نمیکنند.
خلیج آنلاین18 ژوئن 2016 –29 خرداد 1395