الشرق الاوسط نوشت: جنجال داغی از ۲۰ روز قبل که نوارهای صوتی منتظری منتشر شد، ایجاد شده است.

در پی انتشار این نوار، سران رژیم ایران در ایران اکنون به انزوای سختی رانده شده اند چرا که اظهارات منتظری خشم عمومی را در آستانه سالگرد این اعدامها علیه این حکومت دامن زده است.
سایت الشرق الاوسط بین المللی - ۱۰ شهریور ۹۵