نانسی پلوسی،

این هفته نانسی پلوسی بار دیگر به عنوان رهبر دموکراتها در مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد. وی با ۱۳۴ رأی موافق و ۶۳ رأی مخالف انتخاب گردید.

نانسی پلوسی از اعضای بلندپایه حزب دموکرات آمریکا و رهبر اقلیت مجلس نمایندگان اولین زن در تاریخ آمریکاست که به سمت ریاست مجلس نمایندگان آمریکا دست یافت. او از مخالفان حمله آمریکا به عراق بود.
نانسی پلوسی بارها تأکید کرده است «ما باید مدافع پایه‌های تشکیل‌دهندة صلح و کامیابی و آزادی بیان، مذهب و مطبوعات در سراسر جهان و از جمله در ایران باشیم».
رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در تیرماه سال ۹۴ گفت: دولت آمریکا موضوع زندانیان عقیدتی در سراسر دنیا از جمله ایران راباید مورد توجه قرار دهد.
نانسی پلوسی طی سالهای اخیر در پیامهایی به گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس حمایت خود را از اهداف این گردهمایی اعلام کرد. وی از جمله نوشت: درود به دوستان، حامیان و مدافعانی که برای گردهمایی پاریس ۲۰۱۶ برای دموکراسی و آزادی در ایران جمع شده‌اید. این گردهمایی برای به پیش‌بردن هدف حقوق بشر و آزادی، مهم است. آمریکا متعهد به دستیابی به پیشرفت در جامعة بین‌المللی در این رابطه است.