جيمز جفري سفير پيشين آمريكا در عراق معتقد است كه سياستهاي رژيم ايران و دست نشاندگانش در سوريه و عراق باعث رشد داعش و فاجعه يي شد كه اكنون در سوريه جريان دارد. بخشهايي از مصاحبه وي با سي ان ان:جيمز جفري  مي گويد فشارهاي نوري مالكي و رژيم اسد بر  سنيها باعث رشد داعش شد.

جيمز جفري سفير پيشين آمريكا در عراق در مصاحبه با سي ان ان با اشاره به دخالتهاي گسترده رژيم ايران در سوريه گفت:  اوضاع در سوريه بدتر مي شود. آنچه در اين كشور نبايد از نظر دور داشت رژيم ايران است.ما شاهد حركتهاي توسعه طلبانه رژيم ايران نه فقط در سوريه بلكه دركل منطقه هستيم. اين امر باعث واكنش عظيمي در ميان اعراب سني و فراتراز آن مي شود.
 همين دخالتها  باعث سيل پناهندگان به اروپا شده است. اين اقدامهاي رژيم ايران همچنين باعث رشد داعش است. رژيم اسد متحد رژيم ايران در سوريه و مالكي متحد رژيم ايران در عراق بودند كه بر جمعيت سني فشار آوردند. امري كه  باعث توسعه داعش  شد يعني همان نيرويي كه  امروزه ما با آن مواجهيم.
سفير جيمز جفري مي گويد آمريكا تنها در مقابل داعش واكنش نشان مي دهد و تقريبا هيچ كاري  براي كمك به جنگ سوريه نمي كند. نتيجه اين كار همين فاجعه يي است كه در سوريه انتفاق مي افتد.