سي ان ان طي برنامه يي در مورد كارنامه باراك اوباما، از برخي مقامها و كارشناسان آمريكايي نقل مي كند كه داعش، يكي از ميراثهاي سياست باراك اوباماست.
سي ان ان: بگوييد آيا ظهور داعش، شما و دولت تان را متعجب كرد؟

باراك اوباما : توانمندي داعش براي انجام تهاجمات مهم زميني، بر روي صفحه رادار اطلاعات من نبود!!.

سي ان ان: همه متحير شده بودند كه چند هزار شبه نظامي به سرعت در عراق و سوريه عمل كنند و ترس را در منطقه و جهان بكارند. بزودي آنها مرگبارترين حملات از زمان يازده سپتامبر را انجام دادند و سايه اي بر رياست جمهوري باراك اوباما و حتي فراتر از آن برروي انتخابات رياست جمهوري آمريكا انداختند.
دونالد ترامپ: «شيوه اي كه نيروهاي آمريكايي از عراق خارج شدند و خلائي كه ايجاد شد، باعث شد در وهله اول داعش تشكيل شود؛ اكنون آنها در 32كشور مختلف مي باشند». 
سي ان ان: آيا رئيس  جمهور اوباما مي توانست مانع از تشكيل داعش شود؟ منتقدان او به يك تصميم گيري مهم اشاره دارند، ترك عراق  درحالي كه  ژنرال هاي او هزاران نيروي بيشتر مي خواستند.
ژنرال ديويد پترائوس: «من نمي دانم كه آيا ۱۰۰۰۰ نيرو به ما اهرم نفوذ مي داد،  ترديد داشتم كه ممكن است به ما بدهد ولي مي خواستم كه اين پيشنهاد را امتحان كنم».
سي ان ان: مهمترين عامل ظهور داعش مالكي بود. مالكي كه يك تندرو شيعي بود سركوب خشني را عليه مسلمانان سني در سراسر كشور انجام داد، درنتيجه بسياري از آنها به سوي داعش رانده شدند.
در اين ميان تصميم حياتي ديگري نيز در برابر رئيس جمهور قرار گرفت، چگونه بحران فزاينده در كشور همسايه در سوريه را اداره كند.  
سفير سابق  آمريكا در سوريه رابرت  فورد به واشنگتن باز گشت و با ديويد پترائوس كه در آنزمان رئيس سازمان مركزي اطلاعات آمريكا بود ملاقات كرد، او گفته بود افراطيون در سوريه  قويتر مي شوند درحالي كه رزمندگان  ميانه روي كه  با اسد مي جنگند ضعيفتر مي شوند.
رابرت فورد: «نفرات اطلاعاتي ما در سوريه  مي گفتند، اگرما هيچ كاري نكنيم افراطيون صحنه را بدست مي گيرند».
پترائوس از كاخ سفيد خواست كه ميانه رو ها را  در سوريه مسلح كند.
ديويد پترائوس: «توصيه ها انجام شد كه برخي از نيروهاي اپوزيسيون را مسلح كنيم كه البته تصميم انجام اين كار گرفته نشد».
اوباما دركنفرانس مطبوعاتي اوت ۲۰۱۲: «مرز سرخ ما در سوريه اين است كه ببينيم تعداد زيادي تسليحات شيميايي جابجا  شوند و مورد استفاده قرار گيرند كه، اين محاسبات مرا تغيير مي دهد».
رئيس جمهور به ارتش دستور داد كه براي يك حمله آماده شود و حمله قريب الوقوع بود.  اما  اوباما اين تصميم را اجرا نكرد.
رابرت فورد: وقتي صحنه خالي شد،  راه براي افراطيون باز شد، آنها محلي امن براي  تجمع  و عضوگيري و آموزش يافتند.
ديويد پترائوس: محصول اين سياست گسترش خشونت و بي ثباتي و افراطي گري بود ، نهايتاً سونامي پناهندگان را به كشورهاي متحدان ما در اروپا  فرستاد.
رابرت فورد: زماني بود و شيوه اي بود كه مي شد به اپوزيسيون مدره در سوريه  كمك كرد تا پيروزشود. قطعا ما آن فرصت را از دست داديم.
سی ان ان ۹۵۱۰۰۵