جرج صبرا معاون هيأت عالي مذاكره كننده اپوزيسيون سوريه مي گويد رژيم ايران مخالف آتش بس سراسري در سوريه است، اما روسيه اعتنايي نمي كند. بخشهايي از مصاحبه وي با تلويزيون العربيه 

آنكارا اعلام كرد،، با روسيه به دو توافقنامه براي آتش بس و راه حل سياسي در سوريه دست يافته اند. وزير خارجه تركيه اشاره كرد كشورش تمايل دارد آتش بس بطور كامل برقرار شود و انتقال سياسي در سوريه در جريان گفتگوها صورت گيرد. وي افزود انتقال سياسي محال است كه با حضور اسد باشد امري كه اپوزيسيون مطلقا آنرا نخواهد پذيرفت.  
العربيه:
چه كسي به اپوزيسيون درمورد اين توافقنامه و بندهاي آن خبر داد؟
جرج صبرا: روشن است كه براي رژيم ايران و رژيم اسد، توافق آتش بس راضي كننده نيست. آنها از آتش بس در تمامي سرزمينهاي سوريه خرسند نيستند. آنها تلاشهايي داشتند تا برخي مناطق را از توافقنامه آتش بس مستثني كنند اما بطور كلي جوابي براي اين درخواست نگرفتند.
 طبعا تركيه با رزمندگان و نمايندگانشان در صحنه ارتباط دارد. توافقنامه آتش بس، مربوط به امور در صحنه نظامي است اما توافقنامه ديگر كه ازآن صحبت ميشود، در زمينه سياسي براي از سرگيري روند سياسي است كه  بررسي آن در آستانه قزاقستان بعدا صورت ميگيرد. اما مهم صحنه نظامي است كه اگر موفقيت آميز باشد، شرط اساسي است كه بعنوان يك سكوي پرتاپ براي روند سياسي است.
العربيه-۹۵۱۰۰۸