اسعد الزعبی- بدنبال اشغال حلب توسط پاسداران و شبه نظاميان رژيم ايران و انتشار عكس قاسم سليماني در محله هاي ويران شده حلب، پرده بطور كامل از چهره آخوندها و اهداف آنها در منطقه كنار رفت.  ژنرال اسعد الزعبي رئيس هيأت عالي گفتگوكننده اپوزيسيون سوريه در مصاحبه با تلويزيون الاخباريه در اين باره توضيح مي دهد.

ژنرال اسعد الزعبي رئيس هيأت عالي گفتگوكننده اپوزيسيون سوريه: ما فرض بر اين ميگيريم كه فقط قاسم سليماني به تنهايي در ليست تروريستي نيست،  سپاه قدس بطوركامل در ليست تروريستي قرار دارد. كما اينكه بسياري از سركردگان سپاه پاسداران و كل سپاه پاسداران، يك سازمان تروريستي است كه بايد در ليست تروريستي قرار بگيرد. اصلا كل اين رژيم يعني رژيم آخوندي در تماميتش بايد در ليست تروريستي قرار داده شود. قاسم سليماني كه جنگها در عراق و يمن و سوريه  را هدايت ميكند و جنايتها و كشتارها عليه مردم اين كشورها مرتكب ميشود، بهترين مثال براي نازيسم و جنايت در جهان است كه نمونه ندارد. بنابراين بايد از مدتها پيش اينها در ليست تروريستي قرار ميگرفتند. به نظر من جامعه جهاني دير عمل كرده و شوراي امنيت نيز در بررسي اين موضوع تأخير داشته است.
ژنرال اسعد الزعبي رئيس هيأت عالي گفتگوكننده اپوزيسيون سوريه افزود: رژيم ايران نگرانيهاي زيادي از نزديكي ميان تركيه و روسيه دارد. زيرا احتمالا بعنوان مانع در برابر تحقيق كامل اهدافش عمل ميكند. يا حتي شايد مانع تحقق اهدافش در سوريه شود. رژيم ايران ميخواهد بر سوريه تسلط داشته باشد و بشار اسد را حفظ كند بعد هم به دريا برسد. ميخواهد از تهران به بغداد و دمشق و بيروت برسد. بعد از آن هم خود را به درياي مديترانه برساند. اين چيزي است كه رژيم تهران ميخواهد. تسلط بر تمام منطقه.
تركيه به روسها نزديك شد تا سوريه را نجات دهد نه بشار اسد را. اين امر اختلافات ميان رژيم ايران و روسها را بارز كرد و طبعا اين موضوع به زيان اهداف رژيم ايران در پرونده سوريه است.
وقتي كه تركيه به روسيه نزديك ميشود به معناي بسته شدن راه رژيم ايران است