هیل: افسانه مدراسیون رژیم آیران به پایان خود می رسد

در مقاله ای در هیل،‌ نشریه کنگره آمریکا، باعنوان «افسانه مدراسیون رژیم ایران به پایان خود می رسد»، آمده است:‌ اگر آخوندها نسبت به حقوق بشر شهروندان ایران حساس بودند بیش از ۳۰۰۰ تن را طی فقط ۴ سال و حدود ۱۰۰۰ تن را در سال ۲۰۱۵ اعدام نمی کردند. این رژیم اگر قصد مدراسیون داشت بعد از توافق اتمی بدنبال آزمایشات موشکی نمی بود.

تلاشهای حامیان مماشات که می خواهند رژیم ایران را یک رژیم مدره جابیندازد بطور مصیبت باری شکست خورده است.
این مقاله با تاکید بر لزوم حمایت از مبارزه شورای ملی مقاومت ایران برای تغییر دموکراتیک در ایران، می افزاید: این جنبش از حمایت دو حزبی در کنگره آمریکا و حمایت سیاسی گسترده جهانی برخوردار است و توسط شمار زیادی از سیاستمداران ارشد آمریکا و اروپا محترم شمرده می شود ...