سی ان ان:  تنش در روابط آمریکا و رژیم ایران بالا می گیرد

خبرنگار لس آنجلس تایمز در تهران می گوید تنش میان آمریکا و رژیم ایران به طرز خطرناکی بالا گرفته است.

رفتار ماجراجویانه رژیم ایران ممکن است هرآن جرقه درگیری را بزند.

سی ان ان: بعد از این که آمریکا اعلام کرد تحریم های جدیدی را علیه رژیم ایران اعمال کرده، این رژیم می گوید مقابله به مثل می کند.
روز جمعه رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت: «رژیم ایران رفتار خوبی ندارد».
وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی را به منظور مجازات رژیم ایران به خاطر آزمایش پرتاب موشک بالستیکی اعمال کرده است.
ممکن است ارزیابی خود را بگویید، چه میزان از آنچه که از واشینگتن و تهران درهفته گذشته می بینیم تبلیغات است و نه تغییر واقعی و مادی در سیاست؟
خبرنگار لس آنجلس تایمز از تهران: در سطح دیپلوماتیک، تنشها به سوی اوج بسیار خطرناکی پیش می رود. تنشی که پایان و آینده قابل پیش بینی ندارد.
سی ان ان: منظورتان از تشدید بدون انتهایی که قابل پیش بینی نیست، چیست؟
خبرنگار لس آنجلس تایمز: منظورم این است نمی دانیم و نمی توانیم چیز قاطعی را دست آخر در این تنشها پیش بینی کنیم. دیپلوماسی مقابله به مثل ادامه دارد، به بیان دیپلوماتیک تنش ها ادامه دارد تا زمانی که چیزی اتفاق بیفتد...
سی ان ان: شما می گویید خطر درگیری میان آمریکا و رژیم ایران یک بار دیگر واقعیت پیدا می کند؟
خبرنگار لس آنجلس تایمز: بله بله متاسفانه همین طور است، بلحاظ دیپلوماتیک ما می توانیم این را ببینیم و هر خطایی، در هر جایی ممکن است سوختی برای یک فاجعه باشد.
سی ان ان: خبرگزاری فارس متعلق به رژیم ایران می گوید مانور های نظامی در جریان است آیا این بخشی از پیامی است که میخواهند به واشینگتن برسانند؟
خبرنگار لس آنجلس تایمز: این هم از روحیه سیتزه جویی رژیم ایران و دیپلوماسی مقابله به مثل آن ناشی می شود.