فرانس ۲۴:‌ نا امیدی بر افراد طبقه کارگر در تهران سایه افکنده است

چند روز مانده به انتخابات که قرار است روز ۲۹ اردیبهشت برگزار گردد.

مقامات از این ترس دارند که طبقه کارگر ومحله های فقیرنشین بدلیل ناامیدی و سرخوردگی که بر اکثر آنها سایه انداخته در انتخابات شرکت نکنند.
محله مولوی که یک از محله های تهران پایتخت ایران است وساکنان آن از طبقه کارگر می باشند از انتخابات که در هفته آینده برگزار می شود سرخورده هستند.
مقامات بیم آن دارند که ساکنان چنین محله های فقیرنشین انتخابات روز ۲۹ اردیبهشت را تحریم نمایند٬ مقامات به صورت مستمر رای دهندگان را تشویق می کنند که در انتخابات شرکت کنند برای اینکه عدم شرکت به میزان زیادی به مشروعیت رژیم ضربه وارد می کند.
ایرانیها هر دو جناح حاکم که سخنرانیهای آتشین انجام میدهند را تجربه کرده اند٬ لیکن ساکنان مولوی در جنوب پایتخت می گویند که زندگی آنها زیاد بهبود نیافته است.
و مغازه های این محله که زمانی مرکز اصلی تجارت بود اکنون فرسوده و از دود اگزوز میلیونها ماشین سیاه شده است.
بابک کیانی ۳۵ ساله فروشنده لباس سرخوردگی خود را این چنین بیان می کند و میگوید «صرف نظر از اینکه چه کسی رئیس جمهور خواهد شد هیچ چیز ویژه ای حاصل نخواهد شد».
محسن گفت که علیرغم وعدهای داده شده توسط حسن روحانی که دوران ریاست او دارد به پایان می رسد مبنی بر اینکه آزادی زیادی به جامعه خواهد داد اما محدودیت های اجتماعی و کنترل سخت پلیس کماکان به قوت خود باقی است.
ساکنان دیگر سرخوردگی و ناامیدی خود را ابراز کردند بعنوان مثال نادیا گلچی گفت که امیدش به بهتر شدن امور خیلی خیلی کم است.
و ی افزود:‌فقر و بیکاری افزایش پیدا کرده است و جوانان به اعتیاد رو آورده اند و در چهار سال گذشته جز نتایج منفی چیز دیگری نبوده است.
فرانس ۲۴ عربی ۲۲ اردیبهش ۹۶