سنا روز پنجشنبه با اكثريت قاطع لايحهاي را تصويب كرد كه تحريمها را عليه رژيم ايران افزايش خواهد داد.

سناتورها اين هفته به توافقي دست يافتند كه در لايحه اي اساسي، اقدامات جديدي را براي مجازات رژيم ايران بخاطر آزمايش موشكهاي باليستيكي و اقدامات سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ارائه مي كرد.
رأي دوحزبي قوي سنا براي تشديد تحريمها عليه رژيم ايران، سرخوردگي مشترك قانونگذاران در رابطه با فعاليتهاي تجاوزكارانه رژيم ايران را منعكس ميكند.

اين اقدامي منحصر بفرد است چرا كه اولين لايحه اساسي در سياست خارجي است كه سنا امسال تصويب كرده  كه از چنين حمايت دو حزبي برخوردار است.

اين لايحه اساسي كه تحريمهاي جديدي عليه رژيم ايران مشخص ميكند بعد از ماهها مذاكره که بسیاری از آن میان رئيس كميته روابط خارجي سنا باب كوركر، دمكرات ارشد بنجامين كاردين و عضو ارشد رابرت منندز صورت گرفت ارائه شده است.
منبع: واشنگتن پست ۱۵ ژوئن ۲۰۱۷

سنا دراعمال مجدد قدرت كنگره بر روابط ميان آمريكا و رژيم ايران روز پنجشنبه بر تحريم هاي جديدي عليه رژيم تهران راي داد كه مجازات ها بخاطر تروريسم را گسترش داده و بر مجازات بيشتر بخاطر پافشاري اين رژيم  بر برنامه موشكهاي بالستيك، مي افزايد.
این تحريمها مداخله اي در توافق اتمي بسته شده ميان پرزيدنت باراك اوباما با ايران ندارد ولي تلاش مي كند حفره هايي را كه در شبكه تحريم هاي آمريكا در ساير نقاط عليه جمهوري اسلامي بود را پر كند.

این لایحه دولت را ملزم به مسدود كردن سرمايه ها و ممانعت از ورود هركسي مي كند كه بخواهد به برنامه موشكي رژيم ايران كمك نمايد...

جمهوريخواهان و دموكرات هاي سنا، از مجلس نمايندگان و رئيس جمهور خواستار سرعت عمل در اينمورد شدند.

سناتور بابك كوركر رئيس كميته روابط خارجي گفت كه با تصویب این لایحه, سنای آمریكا اختيارات قانوني سنا را مجدداً اعمال مي كند ... و علامت روشنی به رژيم ایران می فرستد كه در مقابل رفتارهای بی ثبات كننده اين رژيم بطور قاطع خواهدايستاد. 
سی بی اس نیوز  ۱۵ ژوئن ۲۰۱۷