همبستگی جمعی از ایرانیان آزاده در لس آنجلس با قیام مردم ایران  در مقابل ساختمان فدرال - کارزار جهانی اشرف نشانان - یکشنبه ۸ بهمن

لس آنجلس - تظاهرات جمعی از ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام ایران

لس آنجلس - تظاهرات جمعی از ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام ایران