کارزار جهانی اشرف نشانان و ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران - آمریکا - کانادا - دانمارک - سوئد

واشنگتن

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تورنتو - کانادا

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

اتاوا - کانادا

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

سیدنی-استرالیا

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

اسلو - نروژ

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

لاهه-هلند

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

کپنهاگ - دانمارک

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

آرهوس - دانمارک

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

یوتوبری - سوئد

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

 

مالمو -سوئد

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام مردم ایران