گرامیداشت ۱۹ بهمن مجاهدین توسط اشرف نشانان در یوتوبری سوئٔد