روز شنبه ۱۲ اسفند جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در شهرهای اتاوا و تورنتو با برگزاری تظاهرات، همبستگی خود را با قیام مردم ایران اعلام کردند.

تورنتو

تظاهرات در کانادا(اتاوا،‌ تورنتو) در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات در کانادا(اتاوا،‌ تورنتو) در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات در کانادا(اتاوا،‌ تورنتو) در همبستگی با قیام مردم ایران

اتاوا

تظاهرات در کانادا(اتاوا،‌ تورنتو) در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات در کانادا(اتاوا،‌ تورنتو) در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات در کانادا(اتاوا،‌ تورنتو) در همبستگی با قیام مردم ایران

تظاهرات در کانادا(اتاوا،‌ تورنتو) در همبستگی با قیام مردم ایران